Tìm kiếm

Category: Châm cứu

Danh từ huyệt vị châm cứu – Phần 19: Túc Quyết Âm Can Kinh

XIII.TÚC QUYẾT ÂM CAN KINH (Khí huyết của Can đi dọc qua phần chính giữa mặt âm của chân) – Túc Quyết âm Can kinh chủ trị: “Nội kinh” nói rằng: Can là chức vụ Tướng quân, mưu lự từ đó mà ra. Can, cái gốc của sự quyết đoán, chỗ ở của hồn, cái đó biến hóa ở móng, dã xung (đầy đủ) ở gân, đã sinh huyết khí, là dương trong thiếu dương, […]

Danh từ huyệt vị châm cứu – Phần 16: Thủ Quyết Âm Tâm Bào Kinh

X.THỦ QUYẾT ÂM TÂM BÀO KINH (Khí huyết của tâm bào đi dọc qua phần giữa mặt âm ở tay) – Thủ tuyết âm kinh chủ trị: Hoạt Thị nói rằng: “Thủ quyết âm tâm chủ lại gọi là tâm bào lạc. Vì sao thế? Bằng: Quân hỏa là tên, Tướng hỏa là vị. Thủ quyết âm thay quân hỏa làm việc đó, là lấy cái dụng của nó, cho nên gọi là thủ tâm […]

Danh từ huyệt vị châm cứu – Phần 17: Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh

XI.THỦ THIẾU DƯƠNG TAM TIÊU KINH (Khí huyết của Tam tiêu đi dọc qua phần dương ít ở tay) – Thủ Thiếu đương kinh huyệt chủ trị : « Nội kinh » nói rằng : « Tam tiêu là chức vụ cống rãng, thủy đạo ở đó mà ra, »… Lại nói : « Thượng tiêu như sương, trung tiêu như ao nước, hạ tiêu như cống rãnh ». Lòng người (khi) rất tĩnh, muốn […]

Danh từ huyệt vị châm cứu – Phần 20: Nhâm Mạch

XIV.NHÂM MẠCH (Kinh huyệt chủ trị) – Nhâm mạch kinh huyệt ca: Nhâm mạch tam bát khởi Hội âm, Khúc cốt, Trung cực, Quan nguyên thoát, Thạch quan, Khí hải, Âm giao nhưng, Thần khuyết, Thủy phân, Hạ quản phối, Kiến lý, Trung quản, Thượng quản tương liên, Cự khuyết, Cưu vĩ, Tế cốt hạ Trung đình, Chiên trung mạc Ngọc đường, Tử cung, Hoa cái, Toàn cơ dạ, Thiên đột, Kết hầu thị Liêm […]

Danh từ huyệt vị châm cứu – Phần 21: Đốc Mạch (Hết)

XV.ĐỐC MẠCH – Đốc mạch kinh huyệt ca : Đốc mạch tung hành nhị thập thất Trường cường, Yêu du, Dương quan mật, Mệnh môn, Huyền khu, tiếp Tích trung, Cân súc, Chí dương, Linh đài dật, Thần đạo, Thân trụ, Đào đạo trưởng, Đại chùy, Hình kiên, Nhị thập nhất Á môn, Phong phủ, Não hộ thâm, Cường gian, Hậu đỉnh, Bách hội suất, Tiền đỉnh, Tín hội, Thượng tinh viên, Thần đỉnh, Tố […]

Danh từ huyệt vị châm cứu – Phần 18: Túc Thiếu Dương Đảm Kinh

XII.TÚC THIẾU DƯƠNG ĐẢM KINH (Khí huyết của đảm đi dọc qua phần dương ít ở chân) – Túc Thiếu dương Đảm kinh chủ trị : « Nội kinh » nói rằng : « Đảm là chức vụ trung chính, quyết đoán từ đó mà ra, gồm 11 tạng đều lấy quyết của Đảm vậy. Đảm là thanh trường. Lại nói Đảm là phủ thanh tịnh ». Mọi phủ đều chuyền thứ tanh dục, riêng […]

Danh từ huyệt vị châm cứu – Phần 10: Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh

V.THỦ THIẾU ÂM TÂM KINH (Khí huyết của tâm đi dọc qua phần âm ít của tay) “Nội kinh” nói: “Tâm chức vụ quân chủ, Thần minh từ đó mà ra”. Tâm là gốc của sự sống, thần của biển. Cái đó hóa ở mặt. Cái đó đầy đủ ở huyết mạch, là dương trong thái dương, thông với khí mùa hạ. Phương Nam màu đỏ, thông vào với tâm, khai khiếu ở lưỡi, tàng […]

Danh từ huyệt vị châm cứu – Phần 11: Thủ Thái Dương Tiểu Trường Kinh

VI.THỦ THÁI DƯƠNG TIỂU TRƯỜNG KINH (Khí huyết của Tiểu trường đi qua phần dương nhiều ở tay) 1.Thủ thái dương kinh huyệt chủ trị : « Nội kinh » nói : Cán tiểu trường là chức vụ Thọ Thịnh, hóa vệt từ đó mà ra. Lại nói Tiểu trường là Xích trường (Ruột đỏ). Miệng dưới của dạ dày cũng là miệng trên của tiểu trường, ở rốn lên 2 thốn, thủy cốc được […]

Danh từ huyệt vị châm cứu – Phần 13: Túc Thái Dương Bàng Quang Kinh (Tiếp theo)

VII.TÚC THÁI DƯƠNG BÀNG QUANG KINH (Khí huyết của bàng quang đi học theo phần dương nhiều của chân) CÁCH TÌM ĐÚNG HUYỆT : 14. QUYẾT ÂM DU : 厥陰俞 • Đáp ứng yêu cầu của quyết âm • Có tên là Quyết du – Vị trí : Ở phía dưới đốt sống 4 sang ngang mỗi bên 1,5 thốn – Cách châm cứu : Châm như huyệt Phong môn, cứu 3 – 5 mồi, […]

Danh từ huyệt vị châm cứu – Phần 15: Túc Thiếu Âm Thận Kinh

IX.TÚC THIẾU ÂM THẬN KINH (Khí huyệt của thận đi qua phần âm ít ở chân) – Túc thiếu âm thận kinh chủ trị : « Nội kinh » nói rằng : Cái thận, chức vụ tác cường, kỹ xảo từ đó mà ra. Cái thận, chủ ẩn náu, cái gốc của sự chứa kín, Tinh ở đó. Phương Bắc, màu đen, thông vào với thận, khai khiếu ở tai, tàng tinh ở thận, làm […]

Trang sau »